ALGEMENE VOORWAARDEN Stalproducten

 Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stalproducten en alle gesloten overeenkomsten met Stalproducten

2. Als verkoper wordt ‘Stalproducten’ aangeduid en als koper ‘de wederpartij’.

3. Mondelinge toezeggingen van ondergeschikten binden Stalproducten niet.

4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling treden partijen in overleg om een bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Prijzen en betaling 

1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

2. Betaling geschiedt bij bestelling, tenzij anders overeengekomen. Betaling kan contant, per pin of door middel van elektronische overboeking via Ideal of de bank plaatsvinden.

3. Indien betaling niet vóór de op de factuurdatum genoemde vervaldatum door Stalproducten is ontvangen, verkeert de wederpartij in verzuim, en is de wederpartij een contractuele rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

4. Indien de wederpartij na aanmaning niet overgaat tot betaling van het openstaande bedrag is de wederpartij aan Stalproducten buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die minstens 10% van het openstaande bedrag bedragen.

5. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van buitengerechtelijke incassokosten, dan tot voldoening van rente, en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

Artikel 3 Levering 

1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden bij feitelijke bezitsverschaffing door Stalproducten  door aflevering op het adres van de wederpartij.

2. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.

3. Opgave van de levertijd door Stalproducten geschiedt bij benadering. Overschrijding van de leveringstermijn schept voor de wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding van de overeenkomst.

4. Indien de wederpartij de afname van het gekochte weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, isStalproducten gerechtigd het gekochte voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij zal dan de aanvullende kosten, waaronder de opslag- en transportkosten aan Stalproducten verschuldigd zijn.

5. Stalproducten is in alle gevallen en onder alle omstandigheden gerechtigd om niet tot levering over te gaan aan de wederpartij op het moment dat de vorderingen van Stalproducten op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, door de wederpartij nog niet volledig zijn voldaan.

Artikel 4 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Stalproducten zijn toe te rekenen. Hieronder zijn onder meer begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel bij Stalproducten als bij derden van wie Stalproducten de benodigde producten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

2. Tijdens een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van Stalproducten opgeschort.

3. Indien de overmachtsituatie meer dan twee maanden voortduurt is zowel Stalproducten als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 5 Garantie 

Door Stalproducten wordt aan de wederpartij de fabrieksgarantie verstrekt op het gekochte. Na verloop van de garantietermijn kan van non-conformiteit van het gekochte geen sprake meer zijn. Indien door de leverancier van Stalproducten geen garantie wordt verstrekt, geldt er geen garantie.

Artikel 6 Reclames 

1. Indien het gekochte niet voldoet aan de overeenkomst, in die zin dat het gekochte niet de eigenschappen bezit die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten, dient de wederpartij daarover binnen 8 werkdagen na de levering van het gekochte, althans indien het gebrek ten tijde van de levering nog niet bestond binnen 8 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk of elektronisch bij Stalproducten te klagen, bij gebreke waarvan de wederpartij er geen beroep meer op kan doen dat het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Indien de wederpartij tijdig en op goede gronden klaagt over het gekochte, kan Stalproducten opteren voor herstel van het gekochte, of terugbetaling van de koopprijs aan de wederpartij, of het gekochte ruilen voor hetzelfde product als het gekochte. Indien de wederpartij het gekochte wenst te ruilen voor een ander product van een hogere of lagere prijs, dient het verschil door de wederpartij, respectievelijk door Stalproducten te worden betaald.

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Stalproducten beperkt zich tot het uitvoering geven aan de gegeven garantie.

2. Stalproducten is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding voor ontstane schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de wederpartij als bij derden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van leidinggevenden van Stalproducten.

3. De aansprakelijkheid van Stalproducten gaat in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven.

4. De in bovenstaande leden voor Stalproducten bedongen beperkingen van aansprakelijkheid gelden evenzeer voor handelingen van ondergeschikten vanStalproducten en ieder ander waarvan Stalproducten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Het gekochte blijft eigendom van Stalproducten tot het moment waarop alle vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan. Ook goederen die reeds door de wederpartij zijn betaald blijven eigendom van Stalproducten, totdat alle vorderingen door de wederpartij zijn voldaan.

2. Het gekochte mag, zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, door de wederpartij slechts in het kader van diens normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of gebruikt.

3. Door de wederpartij mag op het gekochte geen pandrecht worden gevestigd.

4. Indien de wederpartij de verplichtingen niet nakomt of er gegronde redenen zijn om te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen, isStalproducten gerechtigd het gekochte terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te (doen) halen. De wederpartij is hierbij verplicht medewerking tot verlenen, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van het verschuldigde per dag dat de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet.

Artikel 9 Ontbinding

Ingeval de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surseance verkeert, wordt toegelaten tot de WSNP, komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, ten laste van hem executoriaal beslag wordt gelegd, of zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is Stalproducten gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 10 Internetverkoop 

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden bij koop via de webshop van Stalproducten door een consumentwederpartij de volgende voorwaarden, tenzij het gekochte voldoet aan artikel 7:46d lid 4 sub b.

1. Alle in de webshop genoemde prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten.

2. Gedurende 14 dagen na de ontvangst van het gekochte heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij slechts de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het gekochte verschuldigd. Binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst betaalt Stalproducten het door de wederpartij betaalde bedrag terug. Pas na een ingebrekestelling van de wederpartij komtStalproducten in verzuim te verkeren.

3. Indien nakoming door Stalproducten onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, wordt de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en zal Stalproducten binnen 30 dagen na deze kennisgeving het door de wederpartij betaalde bedrag terugbetalen. Pas na een ingebrekestelling van de wederpartij komt Stalproducten in verzuim te verkeren.

4. Bij koop van het gekochte stemt de wederpartij ermee in dat zijn gegevens door Stalproducten worden opgeslagen en voor marketingdoeleinden vanStalproducten gebruikt, tenzij de wederpartij expliciet aan Stalproducten aangeeft daarmee niet in te stemmen.

Artikel 11 Rechtskeuze en Geschillen

1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met de overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter te Assen.